Psycholoog en Praktijk scoort een 8,8 uit 10 op basis van 1801 beoordelingen.

Algemene Voorwaarden

 

1. Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op uw aanmelding bij Psyned en op uw gebruik van de website www.psycholoog-en-praktijk.nl en/of www.therapeut-en-praktijk.nl (hierna te noemen de 'Websites').

1.2 de Websites zijn eigendom van Psyned.

1.3  Door middel van uw aanmelding krijgt u de mogelijkheid uw praktijk te presenteren in een profiel en gebruik te maken van de diensten die de Websites u bieden.
 

2. Intellectuele eigendom

2.1 Het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten op de verstrekte informatie, gepubliceerde teksten, beeldmerken of ander materiaal op de Website zijn eigendom van Psyned en/of haar klanten dan wel leveranciers en mag niet zonder de schriftelijke toestemming van de rechthebbende openbaar worden gemaakt, verspreid of verveelvoudigd.


3. Reglementen

3.1 U zult de Websites gebruiken in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden. Dat betekent dat u de profielen van uzelf en anderen mag delen volgens de reguliere regelementen. Dit kan via "social media", e-mail of printen van de profielen en gegevens.
 

4. Duur en beëindiging profiel

 4.1 Het lidmaatschap voor een profielpagina is voor onbeperkte tijd. Er is geen opzegtermijn. Opzeggingen kunt u versturen via het e-mailadres zoals vermeld op de Websites.

4.2 Psyned behoudt zich het recht uw lidmaatschap per direct te beëindigen indien u handelt in strijd met de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of andere zwaar wegende redenen.

4.3 Psyned behoudt zich het recht een nieuwe aanmelding te weigeren of een bestaande profielpagina te verwijderen wanneer Psyned van mening is dat het profiel op de Website in strijd is met algemeen geldende beroepsethische regels en gebruiken, dan wel met de doelstellingen van de Websites, de belangen van deelnemende praktijken of de belangen van de cliënt of verwijzer die hulp zoekt.


5. Aansprakelijkheid

5.1 Psyned biedt iedereen de mogelijkheid een profiel te plaatsen voor bezoekers van de Websites. Grote delen informatie die via de Websites is te raadplegen is niet afkomstig van Psyned. Psyned behoudt zich niet verantwoordelijk voor de inhoud van de profielen en controleert deze informatie niet op juistheid en volledigheid.

5.2 Psyned garandeert niet en kan ook niet garanderen dat de informatie altijd volledig en correct is. Psyned garandeert op geen enkele wijze de inhoudelijke kwaliteit of vakbekwaamheid van de leden die hun diensten op de Website aanbieden en is op geen enkele wijze aansprakelijk voor het eventuele contact met en behandeling door een lid die via de Website kan worden gevonden. De Website is alleen een platform voor het plaatsen van de profielen.

5.3 Psyned is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de Website of de informatie die daarop wordt gepubliceerd.

5.4 U vrijwaart Psyned tegen alle mogelijke schade, vorderingen en aanspraken door derden die kunnen voortvloeien uit de onvolledigheid of onjuistheid van de informatie die u via de Website verstrekt en uit de eventuele contacten en overeenkomsten met derden die voortvloeien uit het gebruik van de Website. Tevens vrijwaart u Psyned voor eventuele aanspraken van derden als gevolg van inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van deze derden.    

 

6 Privacy

6.1 Alle persoonsgegevens die in het profiel geplaatst zijn, zijn openbaar en worden op eigen risico op de Websites vermeld. De informatie die u ons verschaft bij aanmelding aan deze Websites zullen met inachtneming van de Wet bescherming persoonsgegevens alleen gebruikt worden voor interne administratieve doeleinden en niet door Psyned worden verstrekt aan derden. 


7. Toepasselijk recht

7.1 Deze Algemene Voorwaarden en alle mogelijke geschillen met betrekking tot deze Algemene Voorwaarden of met betrekking tot het gebruik van de websites of anderszins zijn onderworpen aan Nederlands recht.